Nyt nationalt partnerskab styrker sundhedsinnovation

CHC indgår samarbejde med regionale erhvervsklynger og fem universiteter i nyt nationalt partnerskab. Indsatsen skal styrke det nationale samarbejde om udvikling og test af sundheds- og velfærdsteknologier.
Danmark har på sundhedsområdet opbygget en innovativ kultur omkring hospitaler og kommuner, hvor nye teknologier udvikles og afprøves i tætte samarbejder mellem virksomheder, borgere og klinikere. Det har skabt fundamentet for en spirende industri og en dansk styrkeposition med stort eksportpotentiale. Nu tager fire regionale erhvervsklynger skridtet videre og styrker det nationale samarbejde. Det skal gøre det lettere og mere overskueligt for virksomheder, kommuner, hospitaler og videninstitutioner at finde hinanden og samarbejde på tværs af landsdelene. 
 

Vi har længe haft et ønske om at samle indsatser på tværs af landet, så vi kan tilbyde en bredere national tilgang til sundhedsinnovation. I Copenhagen Healthtech Cluster har vi et særligt fokus på at skabe bedre vilkår for anvendelsen af de danske sundhedsdata – og med det nye setup får vi mulighed for at sætte yderligere skub i udviklingen af datadrevne teknologier og skabe et mere sammenhængende sundhedssystem i Danmark,” siger Henning Langberg, direktør i Copenhagen Healthtech Cluster. 

Det nationale innovationssamarbejde består af erhvervsklyngerne Welfare Tech, LifeScience Innovation, Medtech Innovation Consortium og Copenhagen Healthtech Cluster.

Landsdækkende samarbejde

Samarbejdet organiseres som et landsdækkende innovationsnetværk under navnet Danish Healthtech. Den nationale organisation vil arbejde for, at virksomheder får lettere adgang til kommuner, hospitaler og videninstitutioner på tværs af Danmark. Samtidig vil de fire klynger hver især arbejde med deres respektive styrkeområder, men nu koordinere deres aktiviteter på tværs af landet. Hermed rækker Danish Healthtech ud til små og mellemstore virksomheder, som kan have svært ved at få adgang og kontakt til det sundhedsvæsen, der skal bruge deres løsninger. 

 
Jeg har store forventninger til det samarbejde, de fire erhvervsklynger og to innovationsnetværk har indgået, og som vi i regionerne aktivt har bakket op om. Det er udtryk for en forenkling, som vil være til gavn for virksomhederne uanset hvor i Danmark, de befinder sig, og samtidigt vil det gavne det danske sundhedsvæsen og i sidste ende patienterne. Det vil give et løft både nationalt og regionalt,” siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Syddanmark (V).

Viden og forskning skal ud og arbejde

Innovationsnetværket Danish Healthtech adresserer en af samfundets største udfordringer, nemlig at fastholde et stærkt sundhedsvæsen i en tid med øget pres på ressourcerne. For at udvikle de bedste løsninger skal den nyeste forskning og knowhow gøres tilgængelig for virksomhederne – uanset hvor i landet de ligger. Det nationale samarbejde omfatter derfor også fem danske universiteter: Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, samt GTS-institutterne FORCE Technology og Teknologisk Institut.

''Forskningsbaseret innovation bidrager både til bedre løsninger, til vækst og - på den store klinge - til mere sundhed for pengene. Vi har stærkt fokus på, at universiteternes forskningsmæssige landvindinger ikke kun er nyttige, men også bliver nyttiggjort og skaber værdi for virksomheder og - ikke mindst – for borgere, patienter og personale. Det kræver et tæt og stærkt samspil på tværs, hvor vi ikke kun formidler eksisterende viden, men også sammen finder fælles løsninger på konkrete udfordringer'', siger Dorte Stigaard, innovationsdirektør, AAU Innovation, Aalborg Universitet. 

Yderligere information om innovationsnetværket, Danish Healthtech

Innovationsnetværket Danish Healthtech er organiseret som ét af i alt 17 danske innovationsnetværk, godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet, der har til formål at styrke innovation og vækst inden for Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner. 

Danish Healthtech adresserer samfundsudfordringer inden for sundhed, og arbejder for at skabe bedre sundhed for borgere, vækst for virksomheder og et bæredygtigt samfund. Innovationsnetværket er et samlende nationalt netværk, der sikrer en let og enkel adgang for små og mellemstore virksomheder til relevante videninstitutioner og klynger.

Innovationsnetværket vil fagligt fokusere på:

  • Forebyggelse og prædikativ sundhed
  • Lighed i sundhedsvæsenet – det borgernære sundhedsvæsen
  • Bedre brug af danske sundhedsdata
  • Personaliseret behandling

Danish Healthtech har et samlet budget på 28 mio. kr. over to år, hvoraf 14 mio. kr. kommer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2,8 mio. kr. fra regional medfinansiering og 11,2 mio. kr. fra privat medfinansiering. Bevillingen gælder fra 1. december 2018 til 30. november 2020.

Partnerne bag innovationsnetværket er: 

Om Copenhagen Healthtech Cluster

Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) bygger bro mellem det danske sundhedsvæsen og virksomheder. CHC er etableret af Region Hovedstaden og Københavns Kommune, som en ’sund vækstmotor’, der skaber bedre sundhed i den offentlige sektor og vækst hos virksomheder gennem udnyttelse af danske sundhedsdata. CHC driver partnerskabet Data Redder Liv, hvor små og store farma- og tech-virksomheder, offentlige aktører og interesseorganisationer samarbejder for at skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen og udvikle nye sundhedsløsninger.

www.cphhealthtech.dk  

Om Welfare Tech

Welfare Tech er en medlemsbaseret forening og klyngeorganisation for sundhed og velfærdsteknologi, som gennemfører projekter, konferencer, workshops, netværk, match making og formidlingsaktiviteter. Aktiviteterne bidrager til vækst og innovation inden for det sundheds- og velfærdsteknologiske område. Welfare Tech er en certificeret guldklynge under EU-Kommissionens kvalitetssikringssystem, The European Cluster Excellence Initiative, ECEI, og har kontorer i Odense og København.

www.welfaretech.dk

Om LifeScience Innovation

Life Science Innovation North Denmark er en forening, der samler alle nordjyske aktører inden for sundheds- og velfærdsinnovation. Foreningen er stiftet i marts 2017 - af Region Nordjylland, de nordjyske kommuner, Aalborg Universitet, UCN og SOSU Nord samt de nordjyske virksomheder inden for sundheds- og velfærdsteknologi.

www.lifescienceinnovation.dk

Om Medtech Innovation Consortium 

MedTech Innovation Consortium (MTIC) er en forening bestående af Region Midtjylland, Aarhus Universitet, VIA University College og 16 kommuner. MTIC faciliterer innovationsprocesser og danner et solidt fundament for udviklingen af produkter og løsninger til sundhedsvæsenet. MTIC arbejder praktisk i krydsfeltet mellem de private virksomheder, kommuner, hospitaler og videninstitutioner om udvikling af nye løsninger, koncepter og prototyper, der bidrager til at give nye og bedre behandlinger til borgerne og erhvervsmæssig vækst for de private virksomheder.

www.mtic.dk 

Om Medtech Innovation 

Medtech Innovation blev stiftet i 2014 som et af 22 landsdækkende innovationsnetværk støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Netværket faciliterer vækst i den danske medicoteknologiske branche gennem videndeling, samarbejde og erfaringsudveksling mellem forskere, klinikere og virksomheder for derigennem at skabe vækst via innovation. MedTech Innovation sikrer, at hospitaler i højere grad åbnes for virksomhedssamarbejder, så nye produkter kan udvikles hurtigere og mere målrettet reelle kliniske behov. 

www.medtech-innovation.dk 

Om Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi 

Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi blev stiftet i 2014 som et af 22 landsdækkende innovationsnetværk støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Netværket baner vejen for en øget kommercialisering og eksport af danske hjælpemidler, services, sundheds-it ved at sikre danske virksomheder lettere adgang til viden og kompetencer på de danske forsknings-, uddannelses- og videninstitutioner, herunder kommuner og hospitaler.

www.welfaretech.dk/innovationsnetvaerket